Raport de monitorizare a şedinţelor de judecată cu implicarea copiilor

Copiii implicaţi în sistemul de justiţie necesită o protecţie specială. Aceasta obligă statul nu numai să adopte prevederile legale necesare, aşa încât să fie create precondiţii pentru un tratament prietenos, dar şi să asigure o aplicare cotidiană efectivă a acestor prevederi normativ-juridice în spiritul respectării interesului superior al copilului.

În ultimii ani au fost depuse eforturi considerabile de racordare a cadrului legal şi a practicilor cotidiene la cele mai bune practici internaţionale şi europene în domeniul justiţiei pentru copii. Cu toate acestea, există încă numeroase aspecte ce urmează a fi îmbunătăţite.

Necesitatea de a monitoriza şi evalua rezultatele reformei, dar şi impactul sistemului de justiţie asupra copilului apare nu doar ca o rigoare teoretică, ci şi ca o necesitate practică în vederea consolidării capacităţilor subiecţilor antrenaţi nemijlocit în realizarea justiţiei cu implicarea copiilor, corespunzător – în vederea contribuirii la protejarea drepturilor şi interesului superior al copilului.

Atât activitatea de monitorizare, cât şi întocmirea şi valorificarea rapoartelor de monitorizare fac parte dintr-un complex de activităţi în domeniul justiţiei pentru copii desfăşurate de către Institutul de Reforme Penale. Astfel, în ultima perioadă au fost efectuate activităţi de promovare a dejudiciarizării în cauzele penale cu implicarea copiilor în conflict cu legea, activităţi de cercetare şi promovare a specializării subiecţilor şi instituţiilor de stat implicate în realizarea justiţiei pentru copii, de dezvoltare a mecanismelor legale şi a programelor psihosociale de lucru cu copiii în conflict cu legea, de consolidare a sistemului de acordare a asistenţei juridice pentru copii (inclusiv victime şi martori) în sistemul de justiţie penală, de promovare a alternativelor la detenţie etc. Aceste activităţi derivă şi din documentele de politici, precum Planul Naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2011-2014, Strategia de Reformă a Sectorului Justiţiei (2011-2016) etc.

Prezentul Raport de monitorizare este elaborat în cadrul proiectului „O mai bună protecţie a copiilor în sistemul de justiţie al Republicii Moldova. Dejudiciarizarea cauzelor penale”, implementat de Institutul de Reforme Penale în parteneriat cu Reprezentanţa UNICEF-Moldova. Monitorizarea şedinţelor de judecată cu implicarea copiilor (în conflict cu legea, victime şi martori ai infracţiunii) a avut loc în perioada 1 iulie 2013 – 30 iunie 2014 și a avut drept scop constatarea gradului de respectare a drepturilor procesuale ale copiilor implicați în sistemul de justiţie penală și a modului de exercitare a drepturilor de către aceștia la etapa judecării cauzei. Raportul de monitorizare prezintă şi o analiză comparativă a evoluției situaţiei în domeniu (datele din monitorizarea curentă sunt prezentate în paralel cu cele obținute în cadrul a două monitorizări similare desfășurate în perioadele 5 octombrie 2010 – 15 august 2011 și 25 ianuarie 2013 – 1 iulie 2013 ).

Pentru o mai bună comparație, Raportul menține structura precedentelor două rapoarte de monitorizare. Adiţional, pe lângă anumite subiecte suplimentare, Raportul a fost complementat și cu anumite elemente teoretice și practice din domeniul aplicării standardelor legale în domeniul justiției pentru copii, creând un context conceptual relevant pentru constatările efectuate. Astfel, au fost identificate problemele existente şi căile de soluţionare a acestora, Raportul oferind recomandări pentru sporirea protecției copiilor antrenați în examinarea cauzelor penale.

Ne exprimăm convingerea că informaţiile conţinute în prezentul Raport prezintă interes pentru teoreticienii şi practicienii din domeniul justiţiei pentru copii, precum şi pentru autorităţile implicate în procesul de elaborare şi implementare a cadrului normativ în sfera justiţiei pentru copii, pentru reprezentanţii ONG-urilor de profil şi pentru mass-media.

IRP aduce mulţumiri tuturor partenerilor participanţi la monitorizare şi la întocmirea prezentului Raport, care au manifestat disponibilitate de cooperare şi antrenare directă, în special Consiliului Superior al Magistraturii.

Deschide

Categorie:

Despre autor

Igor Dolea

Vasile Rotaru

Victor Zaharia