Drept penal

Codul de procedură penală al republicii moldova (comentariu aplicativ)

Scopul propus a fost elaborarea unui instrument de lucru util, pentru cei care gestionează un dosar penal. Acest fapt a determinat renunțarea, pe cât a fost posibil, la doctrină și punerea accentului pe norme și jurisprudență. La unele articole au fost prezentate standardele internaționale cu indicarea datei la care Republica Moldova a aderat. Am considerat necesar de a prezenta, în măsura posibilităților, standardele elaborate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului și expuse în jurisprudența sa (echr.coe.int. hudoc). În același mod s-a procedat și cu jurisprudența Curții Constituționale (www.constcourt.md cc doc). Au fost analizate și norme interne, ce se conțin în...

Continuați lectură →

Mecanismul de dejuciarizare în Republica Moldova

Pentru a contribui la dezvoltarea unor practici noi de reacţionare la delincvenţa juvenilă, ân anul 2012 Institutul de Reforme Penale a iniţiat Proiectul „O mai bună protecţie a copiilor în sistemul de justiţie al Republicii Moldova. Dejudiciarizarea cauzelor penale”, implementat în parteneriat cu Reprezentanţa UNICEF-Moldova. În cadrul Proiectului au fost elaborate instrumentele de lucru și recomandările metodice pentru identificarea și protecţia copiilor оn conflict cu legea și a celor sub vîrsta răspunderii penale; au fost instruiţi specialiști care lucrează cu și pentru copiii оn contact cu sistemul de justiţie; a fost facilitată cooperarea dintre instituţii la nivel local оn Bălţi,...

Continuați lectură →

Metodologia de documentare şi raportare a situaţiei curente privind tortura şi alte rele tratamente în Republica Moldova

În ultimii câţiva ani în Republica Moldova au fost depuse multiple eforturi pentru diminuarea incidenţei fenomenului de tortură, altor rele tratamente şi reducerea impunităţii. Deşi sursele oficiale sunt tentate în a prezenta o reducere considerabilă a cazurilor de tortură, în practică acest flagel continuă a fi atestat, iar sistemul organelor de drept şi al instanţelor de judecată nu prezintă garanţii incontestabile ale luptei cu impunitatea. În asemenea context, este important ca organizaţiile societăţii civile să documenteze situaţia curentă în ţară, prezentând informaţii obiective şi credibile factorilor de decizie naţionali şi internaţionali pentru consolidarea eforturilor de combatere a fenomenului torturii şi...

Continuați lectură →

Studiul „Situaţia actuală privind prevenirea delincvenţei juvenile în Republica Moldova”

Pentru realizarea studiului, au fost analizate cadrul regulatoriu international şi european în domeniul drepturilor copilului, justiţiei pentru copii şi prevenirii infracţiunilor, practica altor state în domeniu, literatura şi doctina de specialitate şi elaborările în domeniul justiţiei pentru copii şi prevenirii delincvenţei juvenile din Republica Moldova; Studiul are drept scop identificarea modalităţilor actuale de implicare a instituţiilor publice şi private, suficienţa şi pertinenţa măsurilor legislative, administrative şi judiciare întreprinse, în mod special - tendinţele pozitive şi constrângerile în activitatea de prevenire a delincvenţei juvenile. În opinia specialiştilor, cel mai mult contribuie la săvârşirea infracţiunilor şi a altor fapte antisociale de către...

Continuați lectură →

Situaţia actuală privind prevenirea delincvenţei juvenile în Republica Moldova

Este notoriu că valoarea supremă a unei societăţi puternice şi sănătoase sunt copiii, totodată ei sunt una din cele mai vulnerabile grupuri sociale care au nevoie de grijă, atenţie, mediu sigur şi atitudini corespunzătoare din partea adulţilor. Comiterea de către un copil a unei fapte social-periculoase sau antisociale trebuie să îngrijoreze întreaga societate. Aceasta presupune intervenţii promte de suport şi protecţie din partea familiei, instituţiilor publice şi private din comunitate şi dacă este cazul - a sistemului de justiţie. În ultimii ani, în Republica Moldova, au fost lansate mai multe iniţiative de reformă. O parte considerabilă dintre acestea au vizat...

Continuați lectură →

Recomandarea nr. R. 19 (99) a comitetului de miniştri către statele membre cu privire la mediere în chestiuni penale

Comitetul de Miniştri,ținând cont de progresele înregistrate de Statele membre în folosirea medierii în cazuri penale ca pe o opţiune flexibilă, cuprinzătoare, utilă, participativă, complementară sau alternativă procedurilor penale tradiţionale; Luând în considerare necesitatea de a promova participarea personală activă a victimei şi a infractorului şi a altor persoane care pot fi afectate ca părţi, ca şi implicarea comunităţii la procedurile penale; Recunoscând interesul legitim al victimelor de a avea un cuvânt de spus în rezolvarea consecinţelor victimizării lor, de a comunica cu infractorul şi de a obţine scuze şi compensaţii; Luând în considerare importanţa de a stimula simţul de...

Continuați lectură →

Convenţia penală privind corupţia

Statele membre ale Consiliului Europei şi celelalte state semnatare ale prezentei Convenţii , Considerând că scopul Consiliului Europei îl constituie realizarea unei unităţi mai strânse între membrii săi, Recunoscând importanţa consolidării cooperării cu celelalte state semnatare ale prezentei Convenţii, Fiind convinse de necesitatea continuării, în mod prioritar, a unei politici penale comune în vederea protecţiei societăţii împotriva corupţiei, inclusiv prin adoptarea unei legislaţii potrivite şi a unor măsuri preventive adecvate, Subliniind că, corupţia constituie o ameninţare la adresa principiilor statului de drept, democraţiei şi drepturilor omului, subminează principiile bunei administrări, echităţii şi justiţiei sociale, denaturează concurenţa, împiedică dezvoltarea economică şi...

Continuați lectură →

Protocol adiţional la Convenţia penală privind corupţia

Statele membre ale Consiliului Europei şi celelalte State semnatare ale prezentului Protocol,considerând că este oportun să se completeze Convenţia penală privind corupţia (STE nr. 173, denumită în continuare „Convenţia”) pentru prevenirea şi lupta împotriva corupţiei; Considerând, de asemenea, că prezentul Protocol va permite o punere în aplicare mai largă a Programului de acţiune împotriva corupţiei din 1996, au convenit asupra următoarelor prevederi din Protocol adiţional la Convenţia penală privind corupţia. [maxbutton id="1" url="https://cj.md/wp-content/uploads/2019/01/16a_Protocol-aditional.pdf" text="Deschide" ]

Continuați lectură →

Convenţia civilă privind corupţia

Statele membre ale Consiliului Europei, celelalte state şi Comunitatea Europeană, semnatare ale prezentei Convenţii ,considerând că scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai strânsă între membrii săi; Conştiente de importanţa întăririi cooperării internaţionale în lupta împotriva corupţiei; Subliniind faptul că, corupţia reprezintă o gravă ameninţare pentru supremaţia legii, democraţie şi drepturile omului, echitate şi dreptate socială, împiedică dezvoltarea economică şi pune în pericol funcţionarea corectă şi cinstită a economiei de piaţă; Recunoscând consecinţele negative ale corupţiei asupra individului, întreprinderilor şi statelor, precum şi asupra instituţiilor internaţionale; Convinse de importanţa pentru dreptul civil de a contribui la lupta...

Continuați lectură →

Convenţia privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracţională

Statele membre ale Consiliului Europei şi alte State semnatare ale prezentei Convenţii , considerând că, scopul Consiliului Europei este de a realiza o legătură mai strânsă între membrii săi,convinşi de necesitatea de a urma o politică penală comună care ar tinde spre protecţia societăţii, considerând că, lupta contra criminalităţii grave, care devine din ce în ce mai mult o problemă internaţională, cere folosirea metodelor moderne şi eficace la nivel internaţional, estimând că, una din aceste metode este privarea delicventului de veniturile provenite din activitatea infracţională, considerând că, în vederea atingerii acestui obiectiv ar trebui de instituit un sistem satisfăcător de...

Continuați lectură →