Harta site » Cartea Juridică
Cartea Juridică » Harta site
Drept public
Drept constituţional

Amicus Curiae

Cărarea dreptului de Oliver Wendell Holmes Jr.

Cauzabilitatea și imputabilitatea de Hans KELSEN

Cele trei tipuri de drept , de Georg SCHWARZENBERGER

Constituţia Albaniei (eng)

Constituţia Austriei (eng)

Constituţia Belgiei (eng)

Constituţia Bosniei şi Herţegovina (eng)

Constituţia Bulgariei (eng)

Constituţia Croaţiei (eng)

Constituţia Estoniei (eng)

Constituţia Franţei

Constituţia Georgiei (eng)

Constituţia Germaniei (eng)

Constituţia Irlandei (eng)

Constituţia Islandei (eng)

Constituţia Italiei (eng)

Constituţia Lituaniei (eng)

Constituţia Maltei (eng)

Constituţia Portugaliei (eng)

Constituţia Republicii Moldova comentariu

Constituţia României

Constituţia Serbiei (eng)

Constituţia Sloveniei (eng)

Constituţia Spaniei (eng)

Constituţia Suediei (eng)

Constituţia Turciei (eng)

Constituţia Ungariei (eng)

Criza articolelor 85 și 103 din Constituția României de Valentin Constantin

Curtea Constituțională între fair-play și ,,motivarea de subzistență" de Valentin Constantin

Moralitatea evazivă a dreptului de Ronald Dworkin.

Normativul, juridicul și sarcinile dreptului: problema metodei juridice de K.N. LLEWELLYN

Pozitivism și fidelitatea față de drept - o replică dată profesorului Hart de Lon L. FULLER

Pozitivism și separația dintre drept și morală de H.L.A. HART

Principiul loialităţii în jurisprudenţa Curții Constituționale a Romaniei

Rațiunea, libertatea sau despre formele universale ale conduitei umane în etica și dreptul lui Kant de Aura Cumita WASCHKE

ОСНОВНОЙ ЗАКОН ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИИ

Отбор дел в Конституционном Cуде Российской Федерации: роль Cекретариата

ЧИСТОЕ УЧЕНИЕ О ПРАВЕ ГАНСА КЕЛЬЗЕНА

Drept administrativ

Codul contravenţional al Republicii Moldova

Codul European de etică al poliţiei

Drept administrativ român

Drept administrativ şi administraţie publică

Drept administrativ-sinetză. Partea a II

Drept administrativ-suport de curs

Drept administrativ. Partea I

Legea contenciosului administrativ

Drept financiar

Lege cu privire la Banca Naţională a Moldovei

Lege privind finanţele publice locale

Lege privind sistemul bugetar şi procesul bugetar

Legea instituţiilor financiare

Drept fiscal

Cod fiscal al Republicii Moldova

Drept fiscal

Hotărîre cu privire la reglementarea activităţii organelor Serviciului Fiscal de Stat

Hotărîre pentru aprobarea unor regulamente cu privire la modalitatea efectuării amnistiei fiscale

Drept vamal

Codul Vamal al Republicii Moldova

Lege cu privire la controlul exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice

Lege cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice

Lege cu privire la tariful vamal

Lege cu privire la zonele economice libere

Lege privind măsurile antidumping, compensatorii şi de salvgardare

Drept ecologic

Codul Silvic

Codul Subsolului

Lege cu privire la Cartea Roşie a Republicii Moldova

Lege privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura

Lege privind plata pentru poluarea mediului

Lege privind protecţia aerului atmosferic

Lege privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor

Legea culturilor nucifere

Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat

Legea privind protecţia mediului înconjurător

Legea regnului animal

Drept penal

Analiza juridico-penală a spălării banilor

Cadrul Legislativ din România privind îmbogăţirea ilicită

Codicele penal

Codul Penal Adnotat cu Jurisprudența și Doctrina Română și Franceză

Codul Penal al Republicii Moldova Partea generală comentariu

Codul Penal al Republicii Moldova Partea specială comentariu

Convenţia civilă privind corupţia

Convenţia cu privire la spălarea, depistarea, reţinerea şi confiscarea produselor crimei

Expertiza Codului penal al Republicii Moldova

Mari sisteme de drept penal comparat

Raportul explicativ al convenţiei penale privind corupţia

Drept procesual penal

Acordul referitor la traficul ilicit pe mare

Aplicarea prevederilor legale privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei

Arestarea-îndrumar pentru practicieni aprobat de Institutul Naţional de Justiţie, agreat de Consiliul Superior al Magistraturii

Aspecte privind dreptul la libera circulaţie a lucrătorilor. Reglementări actuale şi din perspectiva Constituţiei Europene

Avocatul poporului Nr. 1-3, 2013

Cercetare cu privire la instituţia reţinerii în Republica Moldova

Codicele de procedură criminală

Codul de etică al Judecătorului

Codul de procedură penală al Republicii Moldova (Partea generală)

Codul deontologic al mediatorului

Comentarii la proiectul Codului de Procedură Penală al Republicii Moldova (DAJ/DOC (2000) 11)

Comentarii referitoare la amendamentele (articolele 460 (noi ) – 557) la Proiectul Codului de Procedură Penală al Republicii Moldova

Comentarii referitoare la amendamentele (articolele 460(noi)– 557) la Proiectul Codului de Procedură Penală al Republicii Moldova

Comentariu la cauza Lawless

Deciziile de arestare pronunţate de judecătorii de instrucţie în Republica Moldova

Declaraţia de la Bordeaux „Judecătorii şi procurorii într-o societate democratică"

Despre justiţie şi judecători. Interviuri

Ghidul beneficiarului de asistenţă juridică garantată de stat

Hotărîre cu privire la aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului

Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova Cu privire la judecarea recursului ordinar în cauza penală

Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova Cu privire la practica aplicării legislaţiei pentru asigurarea dreptului la apărare al bănuitului, învinuitului, inculpatului şi condamnatului în procedură penală

Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova Cu privire la practica asigurării controlului judecătoresc de către judecătorul de instrucţie în procesul urmăririi penale

Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova Cu privire la practica judecării cauzelor penale în ordine de apel

Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova Cu privire la practica judiciară în cauzele penale privind minorii

Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova Cu privire la respectarea legislaţiei în cazurile despre aplicarea, schimbarea, prelungirea şi revocarea măsurilor de constrîngere cu caracter medical nr.23 din 12.12.2005

Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova Despre aplicarea de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale legislaţiei de procedură penală privind arestarea preventivă şi arestarea la domiciliu

Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.22 din 05.11.2007

Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.8 din 30.10.2009

Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova Privind judecarea cauzelor penale în procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei

Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova Privind sentinţa judecătorească

Instrumente şi proceduri etice în sistemul judiciar din România

Modele de acte procedurale penale Volulmul I

Natura procesului judiciar de Benjamin N. Cardozo

Principiile de la Bangalore privind conduita judiciară

Probaţiunea şi reintegrarea socială a infractorilor

Reabilitarea legalităţii: de la combaterea prescrierii la condamnarea uzurpării justiţiei

Termenele procedurale şi acte procedurale comune

Versiuni în probaţiune (în cadrul urmăririi)

АДВОКАТ КАК УЧАСТНИК УП В ДОСУДЕБНЫХ СТАДИЯХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАЩИТНИКА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЗАДЕРЖАНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ (Резников)

Иммунитет свидетеля в уголовном процессе

Комиссия по повторному рассмотрению уголовных дел

Обеспечение прав потерпевших и свидетелей на предварительное следствие

Понятие и значение процессуальных способов исправления ошибок, совершаемых в уголовном процессе

Потерпевшим в российском уголовном судопроизводстве (Чекулаев)

Потерпевшим в российском уголовном судопроизводстве, Минск

Процессуальные и тактические проблемы участия защитника в следственных действиях

Траектория уголовного дела в официальной статистике на примере обобщенной статистики правоохранительных органов

Уголовный процесс современных зарубежных государств

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС УКРАИНЫ

УЧАСТИЕ АДВОКАТА-ЗАЩИТНИКА В СОБИРАНИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СЛЕДСТВИИ

Федеральный закон РФ" О финансировании судов Российской Федерации"

Drept procesual civil

Codul de Procedură Civilă al României din 1910

Modele de acte proceduarle:încheieri, decizii, ordonanțe în procesul civil

Drept execuţional

Codul de executare al Republicii Moldova

Criminalistica

Criminalistică

Criminologie

Criminologie preventivă

Delincvenţa Juvenilă: probleme actuale și căi de soluționare

Lege cu privire la drepturile persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale şi la statutul juridic al organizaţiilor lor

Reacţia socială

Teoriile cauzalităţii-marile curente în criminologie

Drept privat
Dreptul civil

Manualul judecătorului pe cauze civile

Model de cerere privind desfacerea căsătoriei în baza hotărîrii judecătoreşti

Standarde profesionale de activitate-avocaţii publici

Strategia Uniunii Avocaţilor pentru perioada 2012-2015

Dreptul familiei

Suport de curs-dreptul familiei

Dreptul muncii

Codul Muncii

Lege privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici

Legea patronatelor

Legea sindicatelor

Drept internaţional
Drept internaţional public

Acord cu privire la transferul corpurilor persoanelor decedate

Acord de cooperare pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere

Acord de cooperare dintre Guvernele statelor participante la cooperarea economică a Mării Negre privind combaterea criminalităţii, în special a formelor sale organizate

Acord de cooperare dintre Guvernele statelor participante la cooperarea economică a Mării Negre privind combaterea criminalităţii, în special a formelor sale organizate

Acord de cooperare dintre Guvernele statelor participante la cooperarea economică a Mării Negre privind combaterea criminalităţii, în special a formelor sale organizate*

AL DOILEA PROTOCOL ADIŢIONAL LA CONVENŢIA EUROPEANĂ DE EXTRĂDARE

Amnesty International - Tortura

Anexă la Principiile pentru prevenirea delincvenţei juvenile. (Principiile de la Riyadh)

Ansamblul de principii pentru protejarea tuturor persoanelor supuse unei forme oarecare de detenţie sau încarcerare

Ansamblul de reguli minime pentru tratamentul deţinuţilor şi recomandările referitoare la acesta

Ansamblul de reguli minime pentru tratamentul deţinuţilor şi recomandările referitoare la acesta

ANSAMBLUL REGULILOR MINIME ALE NAŢIUNILOR UNITE CU PRIVIRE LA ADMINISTRAREA JUSTIŢIEI PENTRU MINORI (REGULILE DE LA BEIJING)

Ansamblul regulilor minime ale ONU cu privire la administrarea justiției pentru minori

Cauza Corsacov c. Moldovei

Cele patru doctrine privind tratatele Auto-Executorii

Cîteva note despre nulitate în dreptul internațional public

Cîteva observații despre regimul juridic al tratatelor în sistemul de drept român

Combaterea torturii în Republica Moldova 2006

Comentariul Convenția ONU- tortura

Compensarea costurilor pentru asistenţa juridică de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Convenția asupra circulației rutiere

Convenţia asupra substanţelor psihotrope

CONVENŢIA CONSILIULUI EUROPEI PRIVIND CRIMINALITATEA INFORMATICĂ

Convenţia contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope

CONVENŢIA EUROPEANĂ PRIVIND VIOLENŢA ŞI IEŞIRILE NECONTROLATE ALE SPECTATORILOR CU OCAZIA MANIFESTĂRILOR SPORTIVE, ÎN SPECIAL LA MECIURILE DE FOTBAL

Convenţia europeană a drepturilor omului

CONVENŢIA EUROPEANĂ ASUPRA TRANSFERĂRII PERSOANELOR CONDAMNATE

Convenţia europeană cu privire la control achiziţionării şi deţinerii armelor de foc de către particulari

CONVENŢIA EUROPEANĂ CU PRIVIRE LA EFECTELE INTERNAŢIONALE ALE INTERZICERII EXERCITĂRII DREPTULUI DE A CONDUCE UN VEHICUL CU MOTOR

CONVENŢIA EUROPEANĂ CU PRIVIRE LA SUPRAVEGHEREA CONDAMNAŢILOR CONDIŢIONALI SAU INFRACTORILOR LIBERAŢI CONDIŢIONA

CONVENŢIA EUROPEANĂ DE ASISTENŢĂ JUDICIARĂ ÎN MATERIE PENALĂ

CONVENŢIA EUROPEANĂ DE EXTRĂDARE

CONVENŢIA EUROPEANĂ PENTRU PREVENIREA TORTURII ŞI A PEDEPSELOR SAU TRATAMENTELOR INUMANE SAU DEGRADANTE

CONVENŢIA EUROPEANĂ PENTRU REPRIMAREA TERORISMULUI

CONVENŢIA EUROPEANĂ PENTRU REPRIMAREA INFRACŢIUNILOR RUTIERE

CONVENŢIA EUROPEANĂ PRIVIND TRANSFERUL DE PROCEDURI ÎN MATERIE PENALĂ

CONVENŢIA EUROPEANĂ PRIVIND VALOAREA INTERNAŢIONALĂ A HOTĂRÂRILOR REPRESIVE

Convenția Europeană referitoare la statutul juridic al lucrătorului migrant

Convenția împotriva torturii și a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante

CONVENŢIA IMPOTRIVA TORTURII ŞI ALTOR PEDEPSE ORI TRATAMENTE CU CRUZIME, INUMANE SAU DEGRADANTE

Convenția internațională cu privire la drepturile copilului

Conventia internationala cu privire la drepturile copilului

Convenţia internaţională împotriva luării de ostatici

Convenţia internaţională privind suprimarea finanţării terorismului

Convenţia internaţională privind suprimarea finanţării terorismului

Convenţia internaţională privind suprimarea terorismului cu bombe

Convenţia internaţională privind suprimarea terorismului cu bombe

CONVENŢIA NAŢIUNILOR UNITE ÎMPOTRIVA CORUPŢIEI

Convenţia penală privind corupţia

CONVENŢIA PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI A LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE

Convenţia pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal

CONVENŢIA PENTRU REPRIMAREA ACTELOR ILICITE ÎNDREPTATE CONTRA SECURITĂŢII AVIAŢIEI CIVILE

Convenția pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor

Conventia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor

Conventia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare impotriva femeilor

Convenţia privind statutul refugiaţilor

Convenţia privind statutul refugiaţilor

Convenția referitoare la infracțiuni și la anumite acte savîrșite la bordul aeronavelor

Convenţia unică asupra stupefiantelor

Convenţia unică asupra stupefiantelor

Convenţie asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii

Convenţie asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii

Convenție pentru reprimarea actelor ilicite îndreptate contra securității aviației civile

Convenţie privind prevenirea terorismului

Cum face față Curtea Europeană a Drepturilor Omului testului legitimității

Decizia Consiliului UE privind înfiinţarea Oficiului European de Poliţie (EUROPOL)

Declaraţie privind etica juridică, Londra 2010

Dreptul la proprietate

Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie

Evaluarea supremației legii și administrării justiției pentru programarea sectorială extinsă, Guvernul Moldovei

Executarea hotărîrilor Curţii europene a Drepturilor Omului

Executarea hotărîrilor Curții europene a Drepturilor Omului

Ghid metodologic pentru parajuriști

Ghid pentru punerea în aplicare a Convenţiei europene a Drepturilor Omului

Ghid practic cu privire la criteriile de admisibilitate

Ghid privind punerea în aplicare a articolului 3 al Convenţiei europene pentru Drepturile Omului

Jurisprudenţa CtEDO şi interesele copilului

Libertatea şi siguranţa persoanei

Lista tratatelor multilaterale şi a tratatelor încheiate cu organizaţii internaţionale

Lupta principiilor. Un comentariu la hotărîrea Marii Camere în cauza Lautsi

Manualul Drepturilor Omului

Monitoring and Preventing Torture Worldwide - Building Upon the Work of the UN Special Rapporteur Final Project Report - Moldova December 2013

National human rights institutions (eng)

Normele Organizației Națiunilor Unite pentru protecția minorilor privați de libertate

NORMELE ORGANIZAŢIEI NAŢIUNILOR UNITE PENTRU PROTECŢIA MINORILOR PRIVAŢI DE LIBERTATE

Nulitate și efectivitate în dreptul internațional de R.Y. JENNINGS

PRINCIPIILE DE LA BANGALORE PRIVIND CONDUITA JUDICIARĂ

Principiile pentru prevenirea delincvenţei juvenile. (Principiile de la Riyadh)

Principiile pentru prevenirea delincvenţei juvenile. (Principiile de la Riyadh)

Procedura de examinare a cererilor individuale de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului

PROTOCOL ADIŢIONAL LA CONVENŢIA ASUPRA TRANSFERĂRII PERSOANELOR CONDAMNATE

PROTOCOL ADIŢIONAL LA CONVENŢIA EUROPEANĂ DE ASISTENŢĂ JUDICIARĂ ÎN MATERIE PENALĂ

PROTOCOL ADIŢIONAL LA CONVENŢIA EUROPEANA DE EXTRĂDARE

PROTOCOL ADIŢIONAL LA CONVENŢIA PENTRU PROTECŢIA PERSOANELOR REFERITOR LA PRELUCRAREA AUTOMATIZATĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL, CU PRIVIRE LA AUTORITĂŢILE DE CONTROL ŞI FLUXUL TRANSFRONTALIER AL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Protocol opțional la Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei

PROTOCOL OPŢIONAL LA CONVENŢIA ASUPRA ELIMINĂRII TUTUROR FORMELOR DE DISCRIMINARE FAŢĂ DE FEMEI

Protocol privind modificarea Convenției Unice asupra stupefiantelor

PROTOCOL PRIVIND MODIFICAREA CONVENŢIEI UNICE ASUPRA STUPEFIANTELOR

Protocol privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate

Protocol privind statutul refugiaţilor

PROTOCOLUL nr. 6 Privind abolirea pedepsei cu moartea

PROTOCOLUL ADIŢIONAL la Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale

Protocolul de amendare a Convenţiei europene pentru reprimarea terorismului

Protocolul facultativ la Convenția împotriva torturii și a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante

PROTOCOLUL NR. 1 LA CONVENŢIA EUROPEANĂ PENTRU PREVENIREA TORTURII ŞI A PEDEPSELOR SAU TRATAMENTELOR INUMANE SAU DEGRADANTE

PROTOCOLUL NR. 11 LA CONVENŢIA PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI A LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE, REFERITOR LA RESTRUCTURAREA MECANISMULUI DE CONTROL STABILIT DE CONVENŢIE

PROTOCOLUL NR. 12 LA CONVENŢIA PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE

PROTOCOLUL nr. 13 la Conventia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale, cu privire la abolirea cu moartea în orice împrejurări

Protocolul nr. 14 la Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a libertăţilor fundamentale, privind amendarea sistemului de control al Convenţiei

PROTOCOLUL NR. 2 LA CONVENŢIA EUROPEANĂ PENTRU PREVENIREA TORTURII ŞI A PEDEPSELOR SAU TRATAMENTELOR INUMANE SAU DEGRADANTE

PROTOCOLUL nr. 4 la Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale recunoscând anumite drepturi şi libertăţi, altele decât cele deja înscrise în Convenţie şi în primul Protocol adiţional la Convenţie

Protocolul opțional la Convenția cu privire la drepturile copilului privind implicarea copiilor în conflicte armate

Protocolul optional la Conventia cu privire la drepturile copilului privind implicarea copiilor in conflicte armate

Protocolul opțional la Convenția cu privire la drepturile copilului privind vînzarea copiilor, prostituția si pornografia cu copii

Protocolul optional la Conventia cu privire la drepturile copilului privind vinzarea copiilor, prostitutia si pornografia cu copii.

Raport drepturile omului in Republica Moldova 2009-2010

RECOMANDAREA (2000) 19 A COMITETULUI DE MINIŞTRI AL STATELOR MEMBRE PRIVIND ROLUL URMĂRIRII PENALE ÎN SISTEMUL DE JUSTIŢIE PENALĂ

RECOMANDAREA N. 11(85) A COMITETULUIDE MINIŞTRI CĂTRE STATELE MEMBRE CU PRIVIRE LA POZIŢIA VICTIMEI ÎN DREPTUL PENAL ŞI ÎN PROCEDURA PENALĂ

Recomandarea Nr. R (86) 12 A COMITETULUI DE MINIŞTRI AL STATELOR MEMBRE Privind măsurile de prevenire şi reducere a volumului excesiv de activitate al instanţelor

RECOMANDAREA NR. R (87) 18 A COMITETULUI DE MINIŞTRI CĂTRE STATELE MEMBRE CU PRIVIRE LA SIMPLIFICAREA JUSTIŢIEI PENALE

Recomandarea Nr. R (92) 16 a CE asupra sancţiunilor aplicate în comunitate

Recomandarea Nr. R (92) 16 a Comitetului de Miniştri către statele membre referitoare la regulile europene asupra sancţiunilor aplicate în comunitate

RECOMANDAREA NR. R (97) 12 A COMITETULUI DE MINIŞTRI CĂTRE STATELE MEMBRE CU PRIVIRE LA PERSONALUL RESPONSABIL PENTRU IMPLEMENTAREA SANCŢIUNILOR ŞI MĂSURILOR

RECOMANDAREA NR. R 11 (80) A COMITETULUI DE MINIŞTRI CĂTRE STATELE MEMBRE CU PRIVIRE LA DETENŢIUNEA ÎN AŞTEPTAREA JUDECĂRII

RECOMANDAREA NR. R 22 (99) A COMITETULUI DE MINIŞTRI CĂTRE STATELE MEMBRE CU PRIVIRE LA SUPRAAGLOMERAREA ÎNCHISORILOR ŞI INFLAŢIA POPULAŢIEI ÎNCHISORILOR

RECOMANDAREA REC (2000) 22 A COMITETULUI DE MINIŞTRI CĂTRE STATELE MEMBRE CU PRIVIRE LA STIMULAREA IMPLEMENTĂRII REGULAMENTULUI EUROPEAN PRIVIND SANCŢIUNILE ŞI MĂSURILE COMUNITARE*

Recomandarea Rec (2001)10 a Comitetului Ministrilor Statelor Membre privind Codul european de etică al poliţiei

RECOMANDAREA REC (2003) 13 A COMITETULUI DE MINIŞTRI CĂTRE STATELE MEMBRE CU PRIVIRE LA FURNIZAREA INFORMAŢIEI PRIN COMUNICAŢII DE MASĂ REFERITOR LA PROCEDURILE PENALE

Recomandarea Rec (2003) 14 a Comitetului de Miniştri către statele membre privind interoperabilitatea sistemelor informatice în sectorul justiţiei

RECOMANDAREA REC (2003) 21 A COMITETULUI DE MINIŞTRI CĂTRE STATELE MEMBRE CU PRIVIRE LA PARTENERIATUL IN PREVENIREA INFRACŢIUNII*

RECOMANDAREA REC (2003) 22 A COMITETULUI DE MINIŞTRI CĂTRE STATELE MEMBRE CU PRIVIRE LA LIBERAREA CONDIŢIONATĂ

Recomandarea Rec (2003)20 a Comitetului de Miniştri a Statelor Membre cu privire la noile modalităţi de tratare a delicvenţei juvenile şi rolul justiţiei juvenile (adoptată de Comitetul de Miniştri la 24 septembrie 2003)

RECOMANDAREA REC (2006) 13 A COMITETULUI DE MINIŞTRI CĂTRE STATELE MEMBRE CU PRIVIRE LA CERCETAREA IN STARE DE AREST PREVENTIV, CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE ŞI MĂSURI DE PROTECŢIE IMPOTRIVA ABUZULUI*

Regulile şi practicile ce reglementează răspunderea şi imunitatea generală a procurorilor

REZOLUŢIA (97) 24 PRIVIND CELE DOUĂZECI DE PRINCIPII DIRECTOARE PENTRU LUPTA ÎMPOTRIVA CORUPŢIEI (Adoptată de Comitetul de Miniştri la data de 6 noiembrie 1997 la cea de-a zecea sesiune a Comitetului de Miniştri)

Rezoluţia adoptată de către Asambleea Generală, Declaraţia de la Viena privind criminalitatea şi justiţia: soluţii la provocările secolului XXI

Studiu privind analiza complexă a cauzelor legislativ-instituţionale de condamnare a Republicii Moldova de Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Teoria generală a interpretării dreptului și doctrina interpretării tratatelor

Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a tratatului de instituire a Comunităţii Europene

Азбука преподавания прав человека

Комментарий к Конвенции о защите прав человека и основных свобод и практике её применения

Drept internaţional privat

Reglementarea relaţiilor familiale cu elemente de extraneitate

Soluţionarea litigiilor comerciale prin arbitraj

Despre noi
Publicaţii

Cartografierea serviciilor sociale şi juridice pentru copiii şi tinerii în dificultate şi/sau în conflict cu legea

Ce trebuie să știu dacă am fost eliberat înainte de termen din penitenciar?

Ce trebuie să știu dacă mi s-a aplicat condamnare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei?

Ce trebuie să știu dacă mi s-a aplicat pedeapsa cu Munca neremunerată în beneficiul comunității?

Codul de etică al consilierului de probaţiune

Cooperarea pentru identificarea şi protecţia copiilor vulnerabili sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea

Culegere de acte internaţionale în domeniul justiţiei penale. VOLUMUL I: CONVENŢII INTERNAŢIONALE

Culegere de acte internaţionale în domeniul justiţiei penale. VOLUMUL II

Curriculum de instruire a avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată de stat copiilor implicaţi în sistemul de justiţie penală

Curriculum pentru instruirea continuă a consilierilor de probaţiune

Drepturile persoanei in probatoriul penal

Fenomenul delincvenţei juvenile în Republica Moldova

Focalizarea resurselor disponibile în comunitate către nevoile beneficiarului probaţiunii

Ghid pentru beneficiarii serviciului de probațiune

Ghid privind dejudiciarizarea cauzelor penale cu implicarea copiilor în conflict cu legea

Identificarea și protecția copiilor vulnerabili sub vârsta răspunderii penale sau a celor în conflict cu legea penală

Jurisprudența CEDO și interesele copilului

Manual de proceduri pentru specialiştii în protecţia copiilor care participă în calitate de reprezentanţi legali

Medierea penală în Republica Moldova

METODOLOGIA DE DOCUMENTARE ȘI RAPORTARE A SITUAŢIEI CURENTE PRIVIND TORTURA ŞI ALTE RELE TRATAMENTE ÎN MOLDOVA

Munca neremunerată în folosul comunității. Ghidul primarului

Raport de monitorizare a şedinţelor de judecată cu implicarea copiilor

Raport de monitorizare a şedinţelor de judecată cu implicarea copiilor

Raport privind noul sistem de evaluare a performanţelor judecătorilor

Respectarea drepturilor copiilor implicaţi în procesul de judecare a cauzelor penale

Respectarea drepturilor persoanelor aflate în arest preventiv

Securitatea personală în mediul penitenciar

Servicii
Parteneri
Contacte

Contacte


Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY