» » » Cod fiscal al Republicii Moldova

Cod fiscal al Republicii Moldova


Categoria: Drept public / Drept fiscal / publicat: 12-11-2013, 18:05

CUPRINS
Titlul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Relaţiile reglementate de prezentul cod
Articolul 2. Sistemul fiscal al Republicii Moldova
Articolul 3. Legislaţia fiscală
Articolul 4. Acordurile (convenţiile) internaţionale
Articolul 5. Noţiuni generale
Articolul 6. Impozite şi taxe şi tipurile lor
Articolul 7. Stabilirea, modificarea şi anularea impozitelor şi taxelor generale de stat şi locale
Articolul 8. Drepturile şi obligaţiile contribuabilului
Articolul 9. Administrarea fiscală
Articolul 10. Activitatea organelor cu atribuţii de administrare fiscală
Articolul 11. Apărarea drepturilor şi intereselor contribuabilului
Titlul II
IMPOZITUL PE VENIT
Capitolul 1 DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 12. Noţiuni
Articolul 121. Perioada fiscală privind impozitul pe venit
Articolul 13. Subiecţii impunerii
Articolul 14. Obiectul impunerii
Articolul 15. Cotele de impozit
Articolul 16. Trecerea în cont a impozitelor
Articolul 17. Impozitarea venitului proprietarului decedat
Capitolul 2 COMPOZIŢIA VENITULUI
Articolul 18. Sursele de venit impozabile
Articolul 19. Facilităţi acordate de patron
Articolul 20. Sursele de venit neimpozabile
Articolul 21. Reguli speciale referitoare la venit
Articolul 22. Nerecunoaşterea venitului în cazul pierderii forţate a proprietăţii
Capitolul 3 DEDUCERILE AFERENTE ACTIVITĂŢII DE ÎNTREPRINZĂTOR
Articolul 23. Regula generală
Articolul 24. Deducerea cheltuielilor aferente activităţii de întreprinzător
Articolul 25. Deducerea dobînzilor
Articolul 26. Deducerea uzurii calculate
Articolul 27. Valoarea mijloacelor fixe
Articolul 28. Deducerea amortizării proprietăţii nemateriale
Articolul 29. Deducerea cheltuielilor legate de extracţia resurselor naturale irecuperabile
Articolul 30. Restricţiile privind deducerea impozitelor şi amenzilor
Articolul 31. Limitarea altor deduceri
Articolul 32. Reportarea pierderilor în viitor
Capitolul 4 SCUTIRI ŞI ALTE DEDUCERI
Articolul 33. Scutiri personale
Articolul 34. Scutiri acordate soţiei (soţului)
Articolul 35. Scutiri pentru persoanele întreţinute
Articolul 36. Alte deduceri
Capitolul 5 CREŞTEREA ŞI PIERDERILE DE CAPITAL
Articolul 37. Recunoaşterea şi determinarea creşterii şi pierderilor de capital
Articolul 38. Noţiuni referitoare la activele de capital
Articolul 39. Restricţiile privind deducerea pierderilor de capital
Articolul 40. Redistribuirea (transmiterea) proprietăţii între soţi
Articolul 41. Facilităţi la vînzarea locuinţei de bază
Articolul 42. Donaţiile
Articolul 43. Transmiterea proprietăţii ca urmare a decesului
Capitolul 6 REGULI DE EVIDENŢĂ
Articolul 44. Metodele de evidenţă şi aplicarea lor
Articolul 45. Metoda procentajului îndeplinit
Articolul 46. Regimul evidenţei stocurilor de mărfuri şi materiale
Articolul 47. Evidenţa venitului rezultat din proprietatea comună
Articolul 48. Evidenţa deducerilor recuperate
Capitolul 7 IMPOZITAREA UNOR CATEGORII DE CONTRIBUABILI
Articolul 49. Agenţii micului business, gospodăriile ţărăneşti (de fermier),
cooperativele agricole de prestări servicii, rezidenţii zonelor
economice libere
Articolul 491. Organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării
Articolul 492. Facilităţi fiscale pentru investiţii
Articolul 50. Activitatea de asigurare
Articolul 51. Autorităţile publice şi instituţiile publice scutite de impozit
Articolul 52. Organizaţiile necomerciale scutite de impozit
Articolul 53. Afacerile auxiliare
Articolul 531. Întreprinderile create de societăţile orbilor, surzilor şi invalizilor
Articolul 532. Asociaţiile de economii şi împrumut ale cetăţenilor
Articolul 54. Organizaţiile statelor străine, organizaţiile internaţionale şi personalul acestora
Capitolul 8 REGIMUL FISCAL ÎN CAZUL LICHIDĂRII ŞI REORGANIZĂRII
AGENŢILOR ECONOMICI
Articolul 55. Contribuţiile la capital
Articolul 56. Plăţile efectuate de agenţii economici
Articolul 57. Lichidarea agentului economic
Articolul 58. Reorganizarea agentului economic
Articolul 59. Regulile în cazul lichidării sau reorganizării agentului economic
Capitolul 9 REGULI CU PRIVIRE LA SOCIETĂŢI ŞI FONDURI DE INVESTIŢII
Articolul 60. Determinarea venitului (sau pierderilor) societăţii
Articolul 61. Plăţile efectuate de societate
Articolul 62. Baza valorică ajustată a cotei-părţi a membrului societăţii
Articolul 63. Fondurile de investiţii
Capitolul 10 IMPOZITAREA FONDURILOR NESTATALE DE PENSII
Articolul 64. Fondurile nestatale calificate de pensii
Articolul 65. Fondurile nestatale necalificate de pensii
Articolul 66. Deducerea vărsămintelor
Articolul 67. Restricţiile privind deducerea vărsămîntelor
Articolul 68. Impozitarea venitului fondului nestatal calificat de pensii
Articolul 69. Fondul nestatal calificat de pensii instituit în străinătate
Capitolul 101 IMPOZITAREA NOTARILOR PUBLICI
Articolul 691. Activitatea notarială
Articolul 692. Subiectul impunerii
Articolul 693. Obiectul impunerii
Articolul 694. Cheltuielile notarului public
Articolul 695. Cota de impozit
Capitolul 11 SURSELE DE VENIT ALE NEREZIDENŢILOR
Articolul 70. Divizarea surselor de venit
Articolul 71. Venitul obţinut în Republica Moldova
Articolul 72. Venitul obţinut peste hotarele Republicii Moldova
Articolul 73. Divizarea venitului în cazul constatării reflectării lui incomplete
Articolul 74. Deducerile
Articolul 75. Venitul impozabil al nerezidenţilor
Articolul 76. Venitul persoanei fizice care încetează a mai fi rezidentă
Articolul 77. Trecerea în cont a impozitelor
Articolul 78. Prevederi pentru agenţii economici nerezidenţi
Articolul 79. Veniturile din sursa aflată în străinătate a deţinătorilor a 10%
Capitolul 12 ACHITAREA PREALABILĂ A IMPOZITULUI
Articolul 80. Achitarea prealabilă a impozitului pe dividende
Capitolul 13 TRECEREA ÎN CONT A IMPOZITELOR
Articolul 81. Trecerea în cont a impozitelor calculate şi reţinute
Articolul 82. Trecerea în cont a impozitului achitat în străinătate pe venitul din investiţii şi pe venitul financiar
Capitolul 14 PREZENTAREA DECLARAŢIEI CU PRIVIRE LA IMPOZITUL
PE VENIT ŞI A DOCUMENTULUI CU PRIVIRE LA VENITUL
SOCIETĂŢII. UTILIZAREA CODULUI FISCAL
Articolul 83. Prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit şi a documentului
cu privire la venitul societăţii
Articolul 84. Achitarea impozitului în rate
Articolul 85. Semnarea declaraţiilor şi altor documente
Articolul 86. Utilizarea codului fiscal
Articolul 87. Termenele, modul, forma şi locul achitării impozitului
Capitolul 15 REŢINEREA IMPOZITULUI LA SURSA DE PLATĂ
Articolul 88. Reţinerea impozitului din salariu
Articolul 89. Reţinerea impozitului din dobînzi şi royalty
Articolul 90. Reţinerile din alte plăţi efectuate în folosul rezidentului
Articolul 91. Reţinerile din veniturile nerezidentului
Articolul 92. Achitarea impozitelor reţinute la sursa de plată şi prezentarea către
organele fiscale şi contribuabili a documentelor privind plăţile şi/sau
impozitele reţinute
Titlul III
TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ
Capitolul 1 DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 93. Noţiuni generale
Capitolul 2 SUBIECŢI ŞI OBIECTE IMPOZABILE
Articolul 94. Subiecţii impozabili
Articolul 95. Obiectele impozabile
Capitolul 3 MODUL DE CALCULARE ŞI ACHITARE A T.V.A.
Articolul 96. Cotele T.V.A.
Articolul 97. Valoarea impozabilă a livrării impozabile
Articolul 98. Ajustarea valorii impozabile a livrării impozabile
Articolul 99. Livrările efectuate la un preţ mai mic decît cel de piaţă,
fără efectuarea plăţii, în contul retribuirii muncii
Articolul 100. Valoarea impozabilă a mărfurilor importate
Articolul 101. Modul de calculare şi achitare a T.V.A.
Articolul 102. Trecerea în cont a T.V.A. pe valorile materiale, serviciile procurate
Capitolul 4 LIVRĂRILE SCUTITE DE T.V.A.
Articolul 103. Scutirea de T.V.A.
Capitolul 5 IMPOZITAREA LA COTA ZERO A T.V.A.
Articolul 104. Livrările impozitate la cota zero
Capitolul 6 LIVRĂRILE
Articolul 105. Livrările de mărfuri, servicii
Articolul 106. Livrările efectuate de către agenţi şi angajaţi
Articolul 107. Transmiterea dreptului de desfăşurare a activităţii de întreprinzător
Capitolul 7 TERMENELE OBLIGAŢIEI FISCALE
Articolul 108. Termenele obligaţiei fiscale
Articolul 109. Termenele obligaţiei fiscale în cazul importurilor
Capitolul 8 LOCUL LIVRĂRII
Articolul 110. Locul livrării mărfurilor
Articolul 111. Locul livrării serviciilor
Capitolul 9 ADMINISTRAREA T.V.A.
Articolul 112. Înregistrarea subiectului impozabil
Articolul 113. Anularea înregistrării
Articolul 114. Perioada fiscală privind T.V.A.
Articolul 115. Declararea T.V.A. şi achitarea ei
Articolul 116. Trecerea în cont a T.V.A. în cazul datoriilor compromise
Articolul 117. Factura fiscală
Articolul 118. Evidenţa mărfurilor, serviciilor
Titlul IV
ACCIZELE
Capitolul 1 DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 119. Noţiuni
Capitolul 2 SUBIECŢII IMPUNERII, OBIECTELE IMPUNERII
ŞI BAZA IMPOZABILĂ
Articolul 120. Subiecţii impunerii
Articolul 121. Obiectele impunerii şi baza impozabilă
Capitolul 3 COTELE ACCIZELOR, MODUL DE CALCULARE
ŞI TERMENELE DE ACHITARE
Articolul 122. Cotele accizelor
Articolul 123. Modul de calculare şi termenele de achitare a accizelor
Articolul 124. Înlesniri la plata accizelor
Articolul 125. Trecerea la cont şi restituirea accizelor achitate
Capitolul 4 ÎNREGISTRAREA SUBIECŢILOR IMPUNERII. EVIDENŢA
MĂRFURILOR SUPUSE ACCIZELOR CE SE EXPEDIAZĂ
(SE TRANSPORTĂ). DECLARAREA ACHITĂRII ACCIZELOR
Articolul 126. Înregistrarea subiecţilor impunerii
Articolul 127. Evidenţa mărfurilor supuse accizelor ce se expediază (se transportă). Declararea achitării accizelor
Capitolul 5 ADMINISTRAREA ACCIZELOR
Articolul 128. Controlul efectuat de organele fiscale şi organele vamale
Titlul V
ADMINISTRAREA FISCALĂ
Capitolul 1 DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 129. Noţiuni
Articolul 130. Raporturile reglementate
Articolul 131. Organele cu atribuţii de administrare fiscală
Capitolul 2 ORGANUL FISCAL
Articolul 132. Sarcina de bază şi principiile generale de organizare a organului fiscal
Articolul 133. Atribuţiile organului fiscal
Articolul 134. Drepturile organului fiscal şi ale funcţionarului fiscal
Articolul 135. (Exclus).
Articolul 136. Obligaţiile organului fiscal şi ale funcţionarului fiscal
Articolul 137. (Exclus).
Articolul 138. (Exclus).
Articolul 139. (Exclus).
Articolul 140. (Exclus).
Articolul 141. (Exclus).
Articolul 142. (Exclus).
Articolul 143. (Exclus).
Articolul 144. (Exclus).
Articolul 145. Ridicarea documentelor
Articolul 146. Postul fiscal
Articolul 147. Colaborarea organului fiscal cu autorităţile publice
Articolul 148. Selectarea, încadrarea şi concedierea funcţionarilor fiscali
Articolul 149. Gradele de calificare ale funcţionarilor fiscali
Articolul 150. (Exclus).
Articolul 151. Apărarea drepturilor şi intereselor funcţionarilor fiscali
Articolul 152. Asigurarea materială şi socială a funcţionarului fiscal
Articolul 153. Răspunderea funcţionarului fiscal. Dreptul de a contesta acţiunile lui
Capitolul 3 ALTE ORGANE CU ATRIBUŢII DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Articolul 1531. Atribuţiile şi drepturile Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei
Articolul 154. Atribuţiile şi drepturile organelor vamale
Articolul 155. Obligaţiile organelor vamale
Articolul 156. Atribuţiile serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale
Articolul 157. Drepturile serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale
Articolul 158. Obligaţiile serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale
Articolul 159. Actele serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale
Articolul 160. Organizarea şi funcţionarea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale
Capitolul 4 EVIDENŢA CONTRIBUABILILOR
Articolul 161. Dispoziţii generale
Articolul 162. Atribuirea codului fiscal
Articolul 163. Locul, termenele şi modul de atribuire a codului fiscal
Articolul 164. Registrul fiscal de stat
Articolul 165. Utilizarea codului fiscal
Articolul 166. Aportul autorităţilor publice la evidenţa contribuabililor
Articolul 167. Obligaţiile în cazul deschiderii, modificării sau închiderii conturilor bancare
Articolul 168. Anularea codului fiscal
Capitolul 5 OBLIGAŢIA FISCALĂ
Articolul 169. Naşterea şi modificarea obligaţiei fiscale
Articolul 170. Modul de stingere a obligaţiei fiscale
Articolul 171. Stingerea obligaţiei fiscale prin achitare
Articolul 172. Stingerea obligaţiei fiscale prin anulare
Articolul 173. Stingerea obligaţiei fiscale prin prescripţie
Articolul 174. Stingerea obligaţiei fiscale prin scădere
Articolul 175. Stingerea obligaţiei fiscale prin compensare
Articolul 176. Restituirea sumei plătite în plus şi a sumei care, conform legislaţiei fiscale,
urmează a fi restituită
Articolul 177. Stingerea obligaţiei fiscale prin executare silită
Articolul 178. Data stingerii obligaţiei fiscale
Articolul 179. Succesiunea stingerii obligaţiilor fiscale
Articolul 180. Modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale
Capitolul 6 RESPONSABILITATEA DE STINGEREA OBLIGAŢIEI FISCALE
Articolul 181. Responsabilitatea persoanei cu funcţie de răspundere de stingerea
obligaţiei fiscale a contribuabilului
Articolul 182. Responsabilitatea persoanei cu funcţie de răspundere a contribuabilului
obligat să reţină sau să perceapă de la o altă persoană impozitele, taxele,
majorările de întîrziere (penalităţile) şi/sau amenzile şi să le verse la buget
Articolul 183. Responsabilitatea persoanei care dobîndeşte o proprietate de a stinge
restanţa persoanei care îi transmite proprietatea
Articolul 184. Responsabilitatea pentru obligaţiile fiscale ale persoanei în curs de lichidare
Articolul 185. Responsabilitatea pentru obligaţiile fiscale ale persoanei în cazul reorganizării ei
Articolul 186. Stingerea obligaţiilor fiscale ale persoanelor fizice decedate, declarate moarte,
dispărute fără veste, lipsite de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de
exerciţiu restrînsă
Capitolul 7 DAREA DE SEAMĂ FISCALĂ
Articolul 187. Prezentarea dării de seamă fiscale
Articolul 188. Darea de seamă fiscală corectată
Articolul 189. Calcularea impozitelor şi taxelor de către organul fiscal
Capitolul 8 EVIDENŢA OBIECTELOR IMPOZABILE

Cod fiscal

Înapoi

Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY

Fatal error: Call to a member function close() on null in /home/cj/public_html/engine/modules/main.php on line 548