» » » Constituţia Republicii Moldova comentariu

Constituţia Republicii Moldova comentariu


CUPRINS
Prefață ............................................9
Mesaj de salut .................................11
Titlul I. PRINCIPII GENERALE
Articolul 1 Statul Republica Moldova ...............................................................................13
Articolul 2 Suveranitatea și puterea de stat......................................................................23
Articolul 3 Teritoriul .......................................................................................................28
Articolul 4 Drepturile și libertăţile omului .........................................................................32
Articolul 5 Democraţia și pluralismul politic ......................................................................37
Articolul 6 Separaţia și colaborarea puterilor ....................................................................41
Articolul 7 Constituţia, lege supremă ...............................................................................47
Articolul 8 Respectarea dreptului internaţional și a tratatelor internaţionale ........................52
Articolul 9 Principiile fundamentale privind proprietatea ....................................................58
Articolul 10 Unitatea poporului și dreptul la identitate .......................................................62
Articolul 11 Republica Moldova, stat neutru ......................................................................68
Articolul 12 Simbolurile statului .......................................................................................71
Articolul 13 Limba de stat, funcţionarea celorlalte limbi .....................................................76
Articolul 14 Capitala .......................................................................................................80
Titlul II. DREPTURILE, LIBERTĂȚILE
ȘI ÎNDATORIRILE FUNDAMENTALE
Capitolul I. DISPOZIȚII GENERALE
Articolul 15 Universalitatea ............................................................................................. 82
Articolul 16 Egalitatea .....................................................................................................86
Articolul 17 Cetăţenia Republicii Moldova ..........................................................................89
Articolul 18 Protecţia cetăţenilor Republicii Moldova ...........................................................94
Articolul 19 Statutul juridic al cetăţenilor străini și al apatrizilor.......................................... 97
Articolul 20 Accesul liber la justiţie ...................................................................................101
Articolul 21 Prezumţia nevinovăţiei ...................................................................................104
Articolul 22 Neretroactivitatea legii ...................................................................................107
Articolul 23 Dreptul fi ecărui om de a-și cunoaște drepturile și îndatoririle ...........................111
Capitolul II. DREPTURILE ȘI LIBERTĂȚILE FUNDAMENTALE
Articolul 24 Dreptul la viaţă și la integritate fi zică și psihică ............................................. 114
Articolul 25 Libertatea individuală și siguranţa persoanei ....................................................118
Articolul 26 Dreptul la apărare .........................................................................................121
Articolul 27 Dreptul la libera circulaţie ..............................................................................125
Articolul 28 Vaţa intimă, familială și privată ......................................................................128
Articolul 29 Inviolabilitatea domiciliului .............................................................................131
Articolul 30 Secretul corespondenţei ................................................................................135
Articolul 31 Libertatea conștiinţei .....................................................................................138
Articolul 32 Libertatea opiniei și a exprimării ....................................................................141
Articolul 33 Libertatea creaţiei .........................................................................................145

6 CUPRINS
Articolul 34 Dreptul la informaţie .....................................................................................147
Articolul 35 Dreptul la învăţătură .....................................................................................151
Articolul 36 Dreptul la ocrotirea sănătăţii .........................................................................155
Articolul 37 Dreptul la un mediu înconjurător sănătos .......................................................157
Articolul 38 Dreptul de vot și dreptul de a fi ales .............................................................160
Articolul 39 Dreptul la administrare..................................................................................163
Articolul 40 Libertatea întrunirilor ....................................................................................166
Articolul 41 Libertatea partidelor și a altor organizaţii social-politice ...................................169
Articolul 42 Dreptul de a întemeia și de a se afi lia la sindicate .........................................173
Articolul 43 Dreptul la muncă și la protecţia muncii ...........................................................175
Articolul 44 Interzicerea muncii forţate .............................................................................178
Articolul 45 Dreptul la grevă ............................................................................................181
Articolul 46 Dreptul la proprietate privată și protecţia acesteia ...........................................183
Articolul 47 Dreptul la asistenţă și protecţie socială ...........................................................187
Articolul 48 Familia .........................................................................................................194
Articolul 49 Protecţia familiei și a copiilor orfani ................................................................198
Articolul 50 Ocrotirea mamei, copiilor și a tinerilor ............................................................200
Articolul 51 Protecţia persoanelor handicapate ..................................................................204
Articolul 52 Dreptul de petiţionare ...................................................................................206
Articolul 53 Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică ........................................209
Articolul 54 Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi..............................216
Capitolul III. ÎNDATORIRILE FUNDAMENTALE
Articolul 55 Exercitarea drepturilor și a libertăţilor ............................................................222
Articolul 56 Devotamentul faţă de ţară ............................................................................224
Articolul 57 Apărarea patriei ...........................................................................................228
Articolul 58 Contribuţii financiare ....................................................................................231
Articolul 59 Protecţia mediului înconjurător și ocrotirea monumentelor ...............................235
Titlul III. AUTORITĂȚILE PUBLICE
Capitolul IV. PARLAMENTUL
Secţiunea 1. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
Articolul 60 Parlamentul, organ reprezentativ suprem și legislativ .......................................240
Articolul 61 Alegerea Parlamentului ..................................................................................243
Articolul 62 Validarea mandatului de deputat ....................................................................246
Articolul 63 Durata mandatului .........................................................................................247
Articolul 64 Organizarea internă .......................................................................................251
Articolul 65 Caracterul public al ședinţelor ........................................................................255
Articolul 66 Atribuţiile de bază .........................................................................................257
Articolul 67 Sesiuni .........................................................................................................262
Secţiunea a 2-a. STATUTUL DEPUTAŢILOR
Articolul 68 Mandatul reprezentativ ..................................................................................264
Articolul 69 Mandatul deputaţilor ......................................................................................267
Articolul 70 Incompatibilităţi și imunităţi ............................................................................270
Articolul 71 Independenţa opiniilor ...................................................................................275

Secţiunea a 3-a. LEGIFERAREA
Articolul 72 Categorii de legi ...........................................................................................277
Articolul 73 Iniţiativa legislativă .......................................................................................283
Articolul 74 Adoptarea legilor și a hotărârilor ....................................................................284
Articolul 75 Referendumul ...............................................................................................288
Articolul 76 Intrarea în vigoare a legii ..............................................................................291
Capitolul V. PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA Articolul 77 Președintele Republicii Moldova, șeful statului .......297
Articolul 78 Alegerea Președintelui .............................................................300
Articolul 79 Validarea mandatului și depunerea jurământului .......................304
Articolul 80 Durata mandatului ..................................................................307
Articolul 81 Incompatibilităţi și imunităţi ......................................................309
Articolul 84 Mesaje ....................................................................................312
Articolul 85 Dizolvarea Parlamentului ..........................................................314
Articolul 86 Atribuţii în domeniul politicii externe .........................................317
Articolul 87 Atribuţii în domeniul apărării .....................................................320
Articolul 88 Alte atribuţii ..............................................................................322
Articolul 89 Demiterea .................................................................................326
Articolul 90 Vacanţa funcţiei..........................................................................328
Articolul 91 Interimatul funcţiei ....................................................................331
Articolul 92 Răspunderea Președintelui interimar ..........................................333
Articolul 93 Promulgarea legilor ...................................................................334
Articolul 94 Actele Președintelui ....................................................................338
Articolul 95 Resursele fi nanciare ale aparatului Președintelui, indemnizația și alte drepturi ......................341
Capitolul VI. GUVERNUL
Articolul 96 Rolul .....................................................343
Articolul 97 Structura ...............................................348
Articolul 98 Învestitura .............................................350
Articolul 99 Incompatibilităţi ......................................356
Articolul 100 Încetarea funcţiei de membru al Guvernului ...................359
Articolul 101 Prim-ministrul ...............................................................361
Articolul 102 Actele Guvernului ..........................................................364
Articolul 103 Încetarea mandatului .....................................................368
Capitolul VII. RAPORTURILE PARLAMENTULUI CU GUVERNUL
Articolul 104 Informarea Parlamentului ...............................................370
Articolul 105 Întrebări și interpelări .....................................................372
Articolul 106 Exprimarea neîncrederii ..................................................375
Articolul 1061 Angajarea răspunderii Guvernului ..................................378
Articolul 1062 Delegarea legislativă .....................................................381
Capitolul VIII. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ
Articolul 107 Administraţia publică centrală de specialitate .....................386
Articolul 108 Forţele armate .................................................................388
Articolul 109 Principiile de bază ale administrarii publice locale ................390
Articolul 110 Organizarea administrativ-teritorială ....................................396

8 CUPRINS
Articolul 111 Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia ................................401
Articolul 112 Autorităţile sătești și orășenești ............................................406
Articolul 113 Consiliul raional ................................................................408
Capitolul IX. AUTORITATEA JUDECĂTOREASCĂ Secţiunea 1. INSTANŢELE JUDECĂTOREŞTI
Articolul 114 Înfăptuirea justiţiei ........................................................... 412
Articolul 115 Instanţele judecătorești ....................................................418
Articolul 116 Statutul judecătorilor ........................................................424
Articolul 117 Caracterul public al dezbaterilor judiciare ..........................438
Articolul 118 Limba de procedură și dreptul la interpret .........................441
Articolul 119 Folosirea căilor de atac ....................................................444
Articolul 120 Caracterul obligatoriu al sentinţelor și al altor hotărâri judecătorești definitive ...........450
Articolul 121 Resursele fi nanciare ale instanţelor judecătorești, indemnizaţia și alte drepturi .........452
Secţiunea a 2-a. CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
Articolul 122 Componenţa ....................................................................457
Articolul 123 Atribuţiile .........................................................................459
Secţiunea a 3-a. PROCURATURA
Articolul 124 Atribuţiile și structura.........................................................462
Articolul 125 Mandatul procurorilor ........................................................464
Titlul IV. ECONOMIA NAŢIONALĂ ŞI FINANŢELE PUBLICE
Articolul 126 Economia .........................................................................466
Articolul 127 Proprietatea .....................................................................471
Articolul 128 Proprietatea cetăţenilor străini și a apatrizilor .....................478
Articolul 129 Activitatea economică externă ............................................481
Articolul 130 Sistemul fi nanciar-creditar ................................................483
Articolul 131 Bugetul public naţional .......................................................486
Articolul 132 Sistemul fiscal ...................................................................502
Articolul 133 Curtea de Conturi ..............................................................505
Titlul V. CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
Articolul 134 Statutul .............................................................................509
Articolul 135 Atribuţiile ..........................................................................520
Articolul 136 Structura ..........................................................................549
Articolul 137 Independenţa ...................................................................555
Articolul 138 Condiţiile pentru numire ....................................................561
Articolul 139 Incompatibilităţi .................................................................563
Articolul 140 Hotărârile Curţii Constituţionale ..........................................563
Titlul VI. REVIZUIREA CONSTITUŢIEI
Articolul 141 Iniţiativa revizuirii ..............................................................567
Articolul 142 Limitele revizuirii ................................................................569
Articolul 143 Legea privind modificarea Constituţiei ..................................571

Constituţia Republicii Moldova comentariu.pdf

Înapoi

Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY

Fatal error: Call to a member function close() on null in /home/cj/public_html/engine/modules/main.php on line 548