Drept internaţional public

Recomandarea nr. R. 19 (99) a comitetului de miniştri către statele membre cu privire la mediere în chestiuni penale

Comitetul de Miniştri,ținând cont de progresele înregistrate de Statele membre în folosirea medierii în cazuri penale ca pe o opţiune flexibilă, cuprinzătoare, utilă, participativă, complementară sau alternativă procedurilor penale tradiţionale; Luând în considerare necesitatea de a promova participarea personală activă a victimei şi a infractorului şi a altor persoane care pot fi afectate ca părţi, ca şi implicarea comunităţii la procedurile penale; Recunoscând interesul legitim al victimelor de a avea un cuvânt de spus în rezolvarea consecinţelor victimizării lor, de a comunica cu infractorul şi de a obţine scuze şi compensaţii; Luând în considerare importanţa de a stimula simţul de...

Continuați lectură →

Convenţia penală privind corupţia

Statele membre ale Consiliului Europei şi celelalte state semnatare ale prezentei Convenţii , Considerând că scopul Consiliului Europei îl constituie realizarea unei unităţi mai strânse între membrii săi, Recunoscând importanţa consolidării cooperării cu celelalte state semnatare ale prezentei Convenţii, Fiind convinse de necesitatea continuării, în mod prioritar, a unei politici penale comune în vederea protecţiei societăţii împotriva corupţiei, inclusiv prin adoptarea unei legislaţii potrivite şi a unor măsuri preventive adecvate, Subliniind că, corupţia constituie o ameninţare la adresa principiilor statului de drept, democraţiei şi drepturilor omului, subminează principiile bunei administrări, echităţii şi justiţiei sociale, denaturează concurenţa, împiedică dezvoltarea economică şi...

Continuați lectură →

Protocol adiţional la Convenţia penală privind corupţia

Statele membre ale Consiliului Europei şi celelalte State semnatare ale prezentului Protocol,considerând că este oportun să se completeze Convenţia penală privind corupţia (STE nr. 173, denumită în continuare „Convenţia”) pentru prevenirea şi lupta împotriva corupţiei; Considerând, de asemenea, că prezentul Protocol va permite o punere în aplicare mai largă a Programului de acţiune împotriva corupţiei din 1996, au convenit asupra următoarelor prevederi din Protocol adiţional la Convenţia penală privind corupţia. [maxbutton id="1" url="https://cj.md/wp-content/uploads/2019/01/16a_Protocol-aditional.pdf" text="Deschide" ]

Continuați lectură →

Convenţia civilă privind corupţia

Statele membre ale Consiliului Europei, celelalte state şi Comunitatea Europeană, semnatare ale prezentei Convenţii ,considerând că scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai strânsă între membrii săi; Conştiente de importanţa întăririi cooperării internaţionale în lupta împotriva corupţiei; Subliniind faptul că, corupţia reprezintă o gravă ameninţare pentru supremaţia legii, democraţie şi drepturile omului, echitate şi dreptate socială, împiedică dezvoltarea economică şi pune în pericol funcţionarea corectă şi cinstită a economiei de piaţă; Recunoscând consecinţele negative ale corupţiei asupra individului, întreprinderilor şi statelor, precum şi asupra instituţiilor internaţionale; Convinse de importanţa pentru dreptul civil de a contribui la lupta...

Continuați lectură →

Convenţia privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracţională

Statele membre ale Consiliului Europei şi alte State semnatare ale prezentei Convenţii , considerând că, scopul Consiliului Europei este de a realiza o legătură mai strânsă între membrii săi,convinşi de necesitatea de a urma o politică penală comună care ar tinde spre protecţia societăţii, considerând că, lupta contra criminalităţii grave, care devine din ce în ce mai mult o problemă internaţională, cere folosirea metodelor moderne şi eficace la nivel internaţional, estimând că, una din aceste metode este privarea delicventului de veniturile provenite din activitatea infracţională, considerând că, în vederea atingerii acestui obiectiv ar trebui de instituit un sistem satisfăcător de...

Continuați lectură →

Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane

Statele membre ale Consiliului Europei şi celelalte state semnatare ale prezentei convenţii , considerând că scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai strânsă între membrii săi; considerând că traficul de fiinţe umane constituie o violare a drepturilor omului şi o atingere adusă demnităţii şi integrităţii fiinţei umane; considerând că traficul de fiinţe umane poate conduce la o situaţie de sclavie pentru victime; considerând că respectarea drepturilor victimelor, protecţia acestora, precum şi lupta împotriva traficului de fiinţe umane trebuie să reprezinte obiective primordiale; considerând că orice acţiune sau iniţiativă în domeniul luptei împotriva traficului de fiinţe umane trebuie...

Continuați lectură →

Recomandarea nr. R (95) 12 a comitetului de miniştri către statele membre cu privire la managementul justiţiei penale

Comitetul de Miniştri, conform prevederilor art. 15.b al Statutului Consiliului Europei,luand in consideraţie că justiţia penală echitabilă şi efi cientă prezintă o premisă pentru orice societate democrată bazată pe regula de drept; Ţinand cont că in ultimii ani sistemele de justiţie penală din intreaga Europă s-au confruntat cu o sporire a numărului şi deseori a caracterului complex al cazurilor, tergiversări neindreptăţite, restricţii bugetare şi aşteptări sporite de la populaţie şi personal; Făcand reamintire că strategiile de infracţiune, cum ar fi : descriminalizarea, depenalizarea sau diversiunea, medierea şi simplifi carea procedurii penale poate contribui la rezolvarea acestor difi cultăţi; Luand in...

Continuați lectură →

Rezoluţia (99) 5 instituind „grupul de state împotriva corupţiei – greco”

Reprezentanţii la Comitetul de Miniştri ai Belgiei, Bulgariei, Ciprului, Estoniei, Finlandei, Franţei, Germaniei, Greciei, Islandei, Irlandei, Lituaniei, Luxemburgului, României, Slovaciei, Sloveniei, Spaniei, Suediei, convinse de faptul că corupţia reprezintă o ameninţare majoră la adresa domniei legii, a democraţiei, a drepturilor omului, corectitudinii şi justiţiei sociale, că împiedică stabilitatea instituţiilor democratice şi fundamentele morale ale societăţii; Conştiente de necesitatea de a promova cooperarea între state în lupta împotriva corupţiei, inclusiv legăturile sale cu crima organizată şi cu spălarea de bani; Subliniind faptul că o strategie de succes pentru a combate corupţia necesită un angajament ferm al statelor pentru a-şi uni eforturile,...

Continuați lectură →