Drept internaţional public

Recomandarea nr. R. 19 (99) a comitetului de miniştri către statele membre cu privire la mediere în chestiuni penale

Comitetul de Miniştri,ținând cont de progresele înregistrate de Statele membre în folosirea medierii în cazuri penale ca pe o opţiune flexibilă, cuprinzătoare, utilă, participativă, complementară sau alternativă procedurilor penale tradiţionale; Luând în considerare necesitatea de a promova participarea personală activă a victimei şi a infractorului şi a altor persoane care pot fi afectate ca părţi, ca şi implicarea comunităţii la procedurile penale; Recunoscând interesul legitim al victimelor de a avea un cuvânt de spus în rezolvarea consecinţelor victimizării lor, de a comunica cu infractorul şi de a obţine scuze şi compensaţii; Luând în considerare importanţa de a stimula simţul de...

Continuați lectură →

Convenţia penală privind corupţia

Statele membre ale Consiliului Europei şi celelalte state semnatare ale prezentei Convenţii , Considerând că scopul Consiliului Europei îl constituie realizarea unei unităţi mai strânse între membrii săi, Recunoscând importanţa consolidării cooperării cu celelalte state semnatare ale prezentei Convenţii, Fiind convinse de necesitatea continuării, în mod prioritar, a unei politici penale comune în vederea protecţiei societăţii împotriva corupţiei, inclusiv prin adoptarea unei legislaţii potrivite şi a unor măsuri preventive adecvate, Subliniind că, corupţia constituie o ameninţare la adresa principiilor statului de drept, democraţiei şi drepturilor omului, subminează principiile bunei administrări, echităţii şi justiţiei sociale, denaturează concurenţa, împiedică dezvoltarea economică şi...

Continuați lectură →

Protocol adiţional la Convenţia penală privind corupţia

Statele membre ale Consiliului Europei şi celelalte State semnatare ale prezentului Protocol,considerând că este oportun să se completeze Convenţia penală privind corupţia (STE nr. 173, denumită în continuare „Convenţia”) pentru prevenirea şi lupta împotriva corupţiei; Considerând, de asemenea, că prezentul Protocol va permite o punere în aplicare mai largă a Programului de acţiune împotriva corupţiei din 1996, au convenit asupra următoarelor prevederi din Protocol adiţional la Convenţia penală privind corupţia. [maxbutton id="1" url="https://cj.md/wp-content/uploads/2019/01/16a_Protocol-aditional.pdf" text="Deschide" ]

Continuați lectură →

Convenţia civilă privind corupţia

Statele membre ale Consiliului Europei, celelalte state şi Comunitatea Europeană, semnatare ale prezentei Convenţii ,considerând că scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai strânsă între membrii săi; Conştiente de importanţa întăririi cooperării internaţionale în lupta împotriva corupţiei; Subliniind faptul că, corupţia reprezintă o gravă ameninţare pentru supremaţia legii, democraţie şi drepturile omului, echitate şi dreptate socială, împiedică dezvoltarea economică şi pune în pericol funcţionarea corectă şi cinstită a economiei de piaţă; Recunoscând consecinţele negative ale corupţiei asupra individului, întreprinderilor şi statelor, precum şi asupra instituţiilor internaţionale; Convinse de importanţa pentru dreptul civil de a contribui la lupta...

Continuați lectură →

Convenţia privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracţională

Statele membre ale Consiliului Europei şi alte State semnatare ale prezentei Convenţii , considerând că, scopul Consiliului Europei este de a realiza o legătură mai strânsă între membrii săi,convinşi de necesitatea de a urma o politică penală comună care ar tinde spre protecţia societăţii, considerând că, lupta contra criminalităţii grave, care devine din ce în ce mai mult o problemă internaţională, cere folosirea metodelor moderne şi eficace la nivel internaţional, estimând că, una din aceste metode este privarea delicventului de veniturile provenite din activitatea infracţională, considerând că, în vederea atingerii acestui obiectiv ar trebui de instituit un sistem satisfăcător de...

Continuați lectură →

Conventia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare impotriva femeilor

Statele parti la prezenta Conventie ,luind nota ca in Carta Natiunilor Unite se reafirma increderea in drepturile fundamentale ale omului, in demnitatea si valoarea persoanelor umane, in egalitatea in drepturi a femeii cu barbatul, luind nota ca Declaratia universala a drepturilor omului inscrie principiul nediscriminarii si proclama ca toate fiintele umane se nasc libere si egale in demnitate si drepturi si ca fiecare om poate sa se prevaleze de toate drepturile si libertatile enuntate in acest document, fara nicio deosebire, indeosebi de sex, luind nota ca statele parti la pactele internationale ale drepturilor omului au obligatia sa asigure egalitatea in...

Continuați lectură →

Protocol opţional la convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei

Statele părţi la prezentul protocol , Luând notă de prevederile Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite, document care reafirmă încrederea în drepturile fundamentale ale omului, în demnitatea şi valoarea fiinţei umane şi în drepturile egale ale bărbaţilor şi femeilor, Luând notă, de asemenea, de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, care proclamă că toţi oamenii se nasc liberi şi egali în demnitate şi drepturi şi că fiecare are acces la toate drepturile şi libertăţile proclamate în continuare, fără nici o deosebire, inclusiv deosebiri pe criterii de sex, Reamintind că acordurile internaţionale privind drepturile omului şi alte instrumente internaţionale privind drepturile omului interzic discriminarea...

Continuați lectură →

Recomandarea rec (2000) 22 a comitetului de miniştri către statele membre cu privire la stimularea implementării regulamentului european privind sancţiunile şi măsurile comunitare*

Comitetul de Miniştri, in conformitate cu art. 15.b al Statutului Consiliului Europei,punand accentul pe importanţa in continuare a creării, impunerii şi implementării sancţiunilor şi măsurilor comunitare bazate pe principiile menţionate in Recomandarea nr. R (92) 16 cu privire la Regulamentul European al sancţiunilor şi măsurilor comunitare; Ţinand cont de rezultatele anchetei efectuate de Comisia Europeană pe Probleme de Infracţiune in implementarea Regulamentului European şi, in special, difi cultăţile intalnite de statele membre; Recunoscand necesitatea modifi cării Regulamentului 5 al Regulamentului European in lumina rezultatelor anchetei şi dezvoltarea practicii de supraveghere a inculpaţilor; Fiind conştienţi de faptul că odată cu expirarea...

Continuați lectură →

Convenţie asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii

Statele semnatare ale prezentei convenţii ,profund convinse că interesul copilului este de importanţă primordială în orice problemă privind încredinţarea sa, dornice să protejeze copilul, pe plan internaţional, împotriva efectelor dăunătoare ale unei deplasări sau neînapoieri ilicite şi să întocmească proceduri în vederea garantării imediatei înapoieri a copilului în statul reşedinţei sale obişnuite, precum şi de a asigura protecţia dreptului de vizitare, au hotărît să încheie o convenţie în acest scop şi au căzut de acord asupra dispoziţiilor Convenţie asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii. [maxbutton id="1" url="https://cj.md/wp-content/uploads/2019/01/Convenţie-asupra-aspectelor-civile-ale-răpirii-internaţionale-de-copii.pdf" ]

Continuați lectură →

Convenţia impotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante

Statele părţi la prezenta Convenţie , considerand că, in conformitate cu principiile proclamate in Carta Naţiunilor Unite, recunoaşterea unor drepturi egale şi inalienabile pentru toţi membrii familiei umane constituie fundamentul libertăţii, dreptăţii şi păcii in lume, recunoscand că aceste drepturi decurg din demnitatea inerentă persoanei umane, avand in vedere obligaţia statelor, decurgand din Cartă, indeosebi din articolul 55, de a incuraja respectarea universală şi efectivă a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Ţinand seamă de articolul 5 al Declaraţiei universale a drepturilor omului şi de articolul 7 al Pactului internaţional cu privire la drepturile civile şi politice care ambele prevăd...

Continuați lectură →