» » » CONVENŢIA CONSILIULUI EUROPEI PRIVIND CRIMINALITATEA INFORMATICĂ

CONVENŢIA CONSILIULUI EUROPEI PRIVIND CRIMINALITATEA INFORMATICĂ


19_Conv-criminalitatea-informatica_2001.doc [239 Kb] (cкачиваний: 10)
Statele membre ale Consiliului Europei şi celelalte state semnatare ale prezentei convenţii ,
Considerând că scopul Consiliului Europei este realizarea unei uniuni cât mai strânse între membrii săi,
Recunoscând importanţa promovării cooperării cu celelalte state părţi la prezenta convenţie,
Convinse de necesitatea de a urmări, cu prioritate, aplicarea unei politici penale comune, destinată să protejeze societatea împotriva criminalităţii informatice, în special prin adoptarea unei legislaţii adecvate, precum şi prin îmbunătăţirea cooperării internaţionale,
Conştiente de profundele schimbări determinate de digitalizarea, convergenţa şi globalizarea continuă a reţelelor de calculatoare,
Preocupate de riscul că reţelele de calculatoare şi informaţia electronică ar putea fi utilizate şi pentru comiterea de infracţiuni şi că probele privind asemenea infracţiuni ar putea fi stocate şi transmise prin intermediul acestor reţele,
Recunoscând necesitatea cooperării între state şi industria privată în lupta împotriva criminalităţii informatice, precum şi nevoia de a proteja interesele legitime în utilizarea şi dezvoltarea tehnologiilor informaţiei,
Considerând că lupta eficientă purtată împotriva criminalităţii informatice impune o cooperare internaţională intensificată, rapidă şi eficace în materie penală,
Convinse că prezenta convenţie este necesară pentru a preveni actele îndreptate împotriva confidenţialităţii, integrităţii şi disponibilităţii sistemelor informatice, a reţelelor şi a datelor, precum şi a utilizării frauduloase a unor asemenea sisteme, reţele şi date, prin asigurarea incriminării unor asemenea conduite, aşa cum sunt ele descrise în prezenta convenţie, şi prin adoptarea unor măsuri suficiente pentru a permite combaterea eficace a acestor infracţiuni, menite să faciliteze descoperirea, investigarea şi urmărirea penală a acestora atât la nivel naţional, cât şi internaţional, precum şi prin prevederea unor dispoziţii materiale necesare asigurării unei cooperări internaţionale rapide şi sigure,
Conştiente de necesitatea garantării unui echilibru adecvat între interesele acţiunii represive şi respectarea drepturilor fundamentale ale omului, consacrate prin Convenţia Consiliului Europei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (1950), Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice al Naţiunilor Unite (1966), precum şi prin alte tratate internaţionale aplicabile în materia drepturilor omului, care reafirmă dreptul fiecăruia la opinie, libertatea de expresie, precum şi libertatea de a căuta, de a obţine şi de a comunica informaţii şi idei de orice natură, fără a ţine seama de frontiere, precum şi drepturile privind respectarea intimităţii şi a vieţii private,
Conştiente, de asemenea, de dreptul la protecţia datelor personale, conferit, de exemplu, prin Convenţia Consiliului Europei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal (1981),
Luând în considerare Convenţia Naţiunilor Unite privind drepturile copilului (1989) şi Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor (1999),
Ţinând seama de convenţiile în vigoare ale Consiliului Europei privind cooperarea în materie penală, precum şi de celelalte tratate similare încheiate între statele membre ale Consiliului Europei şi alte state şi subliniind că prezenta convenţie are ca scop completarea acestora, în vederea creşterii eficienţei anchetelor şi procedurilor penale având ca obiect infracţiunile în legătură cu sistemele şi datele informatice, precum şi de a permite colectarea probelor electronice ale unei infracţiuni,
Salutând recentele iniţiative destinate să îmbunătăţească înţelegerea şi cooperarea internaţională în scopul combaterii criminalităţii în spaţiul informatic, în special acţiunile întreprinse de Naţiunile Unite, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, Uniunea Europeană şi de Grupul celor 8,
Reamintind recomandările Comitetului Miniştrilor nr. R (85) 10 privind aplicarea în practică a Convenţiei europene de asistenţă judiciară în materie penală, referitoare la comisiile rogatorii pentru supravegherea telecomunicaţiilor, nr. R (88) 2 privind măsurile vizând combaterea pirateriei în domeniul drepturilor de autor şi al drepturilor conexe, nr. R (87) 15 vizând reglementarea utilizării datelor cu caracter personal în sectorul poliţiei, nr. R (95) 4 privind protecţia datelor cu caracter personal în domeniul serviciilor de telecomunicaţii, cu referire specială la serviciile de telefonie şi nr. R (89) 9 referitoare la criminalitatea în legătură cu utilizarea calculatorului, care indică structurilor legiuitoare naţionale principiile directoare pentru definirea anumitor infracţiuni, precum şi nr. R (95) 13 privind problemele de procedură penală în legătură cu tehnologia informaţiei,
Ţinând seama de Rezoluţia nr. 1, adoptată de miniştrii europeni de justiţie cu ocazia celei de-a XXI-a conferinţe a lor (Praga, 10 – 11 iunie 1997), care recomandă Comitetului Miniştrilor să sprijine activităţile privind combaterea criminalităţii informatice, desfăşurate de Comitetul European pentru problemele criminalităţii, în scopul de a asigura apropierea între legislaţiile penale naţionale şi de a permite utilizarea unor mijloace eficiente de investigare a infracţiunilor informatice, precum şi de Rezoluţia nr. 3, adoptată la cea de-a XXIII-a Conferinţă a miniştrilor europeni de justiţie (Londra, 8 – 9 iunie 2000), care încurajează părţile participante la negocieri să îşi continue eforturile pentru găsirea unor soluţii care să permită unui număr cât mai mare de state să devină parte la convenţie şi recunoaşte necesitatea de a dispune de un mecanism rapid şi eficient de cooperare internaţională care să ţină seama de exigenţele specifice luptei împotriva criminalităţii informatice,
Ţinând seama, de asemenea, de planul de acţiune adoptat de şefii de stat şi de guvern din Consiliul Europei cu ocazia celei de-a doua întâlniri a lor la nivel înalt (Strasbourg, 10 – 11 octombrie 1997), în scopul de a găsi răspunsuri comune, bazate pe normele şi valorile Consiliului Europei, la dezvoltarea noilor tehnologii ale informaţiei ,au convenit asupra următoarelor prevederi din CONVENŢIA CONSILIULUI EUROPEI PRIVIND CRIMINALITATEA INFORMATICĂ.

Înapoi

Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY

Fatal error: Call to a member function close() on null in /home/cj/public_html/engine/modules/main.php on line 548